Tájékoztató a településkép védelméről

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Somoskőújfalu Község településképének, épített
környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi
követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítására
a képviselő-testület megalkotta a településkép védelméről szóló 13/2018. (VII. 20.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2018. július 21-én lépett hatályba, és a hatályba
lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.
Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés/átalakítás/jókarbantartás/felújítás megkezdése
előtt a Rendeletben meghatározott esetekben


 szakmai konzultációt kell kérni,
 településképi bejelentési eljárás lefolytatását kell kérni.


A polgármester kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést (az építmény, építményrész
felújítására, átalakítására vagy elbontására) bocsát ki
a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása,
c) a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított,
településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység,
d) a településképi követelmények megsértése
esetén.


Az önkormányzat képviselő-testülete, amennyiben a kötelezésben foglalt határidő
eredménytelenül telt el, az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő,
közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el.
A Rendelet elérhető a https://somoskoujfalu.asp.lgov.hu település portálon, a Nemzeti
Jogszabálytár www.njt.hu weblapcímen, és a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban
(3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.)


Kérem a lakosságot, hogy amennyiben a település közigazgatási területén lévő
ingatlanon a rendelet szabályozási körébe tartozó munkálatot terveznek végezni, vagy
végeztetni ismerjék meg a helyi rendeletet, a Településképi Arculati Kézikönyvet, és
szükség esetén forduljanak bizalommal a helyi önkormányzat polgármesteréhez.

Somoskőújfalu, 2018. szeptember 11.

Szurok Sándorné
címzetes főjegyző