Közérdekű

2018. október 23.

okt23 2018

2018. évi Somosi Szüreti felvonulás

Szüreti

Értesítés Településfejlesztési Koncepció kialakításáról

HIRDETMÉNY
Somoskőújfalu Község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
rendelet 37.§ és 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát
Somoskőújfalu területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a
Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) vonatkozóan.
A tervekkel kapcsolatban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 8  /2017. (VI.26.) számú
Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt
tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a
www.somoskoujfalu.hu honlapon.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:
Somoskőújfalu lakossága és a somoskőújfalui ingatlantulajdonosok; a település területén működő
vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a
település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez
bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek.
A véleménynyilvánítás határideje: 2018. október 29-től – 2018. november-19-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a
Településképi rendelettel, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat

felülvizsgálatával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2018. október 29-én, 15:00-15:30-ig
Helyszín: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz
november 7-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti

terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Somoskőújfalu, 2018. október 17.

dr. Tóth László
polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett tervek az alábbiak:
Településfejlesztési koncepció:
Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a
település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (több, mint 10 év)
meghatározó dokumentum. Lényegében az a településfejlesztéssel kapcsolatos, településpolitikai
dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. Biztosítja, hogy a kitűzött
településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, elősegítve a településen lakók
életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők gyarapodását, a település és a
környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira építve, azok védelmének biztosítása
mellett.
A településszerkezeti terv (TSZT)
A településszerkezeti terv megállapítja a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és
védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint kijelöli a település fejlesztésének
területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatározza a település egyes területrészeinek
területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT):
A helyi építési szabályzat megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a
környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes
területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal –
a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

Tájékoztató munkarend változásról

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleinket, hogy a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal székhelyén (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) és kirendeltségén (3123 Cered, Jókai út 3.) a
2018. október 23-ai ünnephez kapcsolódó munkarend és ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

2018. október 13. szombat munkanap; ügyfélfogadás 8 00 órától 12 00 óráig
2018. október 22. hétfő pihenőnap
2018. október 23. kedd munkaszüneti nap

 

 

Somoskőújfalu, 2018. október 10.

Szurok Sándorné
címzetes főjegyző

Tájékoztató a településkép védelméről

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Somoskőújfalu Község településképének, épített
környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi
követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítására
a képviselő-testület megalkotta a településkép védelméről szóló 13/2018. (VII. 20.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2018. július 21-én lépett hatályba, és a hatályba
lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.
Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés/átalakítás/jókarbantartás/felújítás megkezdése
előtt a Rendeletben meghatározott esetekben


 szakmai konzultációt kell kérni,
 településképi bejelentési eljárás lefolytatását kell kérni.


A polgármester kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést (az építmény, építményrész
felújítására, átalakítására vagy elbontására) bocsát ki
a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása,
c) a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított,
településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység,
d) a településképi követelmények megsértése
esetén.


Az önkormányzat képviselő-testülete, amennyiben a kötelezésben foglalt határidő
eredménytelenül telt el, az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő,
közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el.
A Rendelet elérhető a https://somoskoujfalu.asp.lgov.hu település portálon, a Nemzeti
Jogszabálytár www.njt.hu weblapcímen, és a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban
(3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.)


Kérem a lakosságot, hogy amennyiben a település közigazgatási területén lévő
ingatlanon a rendelet szabályozási körébe tartozó munkálatot terveznek végezni, vagy
végeztetni ismerjék meg a helyi rendeletet, a Településképi Arculati Kézikönyvet, és
szükség esetén forduljanak bizalommal a helyi önkormányzat polgármesteréhez.

Somoskőújfalu, 2018. szeptember 11.

Szurok Sándorné
címzetes főjegyző